Artikel 1. Algemene voorwaarden.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen Linuxontvangers hierna te noemen: “Linuxontvangers” – en haar wederpartij – hierna te noemen: “de koper”, alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen. Uitdrukkelijk schriftelijk nader overeengekomen aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze algemene voorwaarden.

1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Linuxontvangers en de koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de koper geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de koper verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per e-mail of op enige andere wijze verstrekt aan Linuxontvangers zodat een schriftelijke bevestiging door Linuxontvangers niet (alsnog) noodzakelijk is.

1.4 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite(s) van Linuxontvangers, alsmede elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Linuxontvangers in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 Linuxontvangers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.6 Door het enkele gebruik van de internetsite van Linuxontvangers en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden, alsmede verklaart hij alle andere rechten en verplichtingen na te komen zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.7 Linuxontvangers is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Linuxontvangers is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een op naam gestelde offerte c.q. pro forma factuur heeft een geldigheidsduur van één (1) week, tenzij een andere termijn in de offerte c.q. pro forma factuur staat vermeld.

2.3 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 
2.1 wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend daartoe beperkt) geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 
• de potentiële koper heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; 
• ingeval door Linuxontvangers een op naam gestelde offerte is uitgebracht: de offerte is door de koper getekend en door Linuxontvangers ontvangen; 
• de potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Linuxontvangers via elektronische weg is verzonden en door Linuxontvangers is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Linuxontvangers herroepen worden in geval de koper niet aan de van gelding zijnde voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Linuxontvangers de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.5 Koper en Linuxontvangers komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Linuxontvangers gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, (mondelinge) mededelingen, telefonisch of via e-mail verstrekt en andersoortige opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Linuxontvangers garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen nooit en te nimmer aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn voor zover er sprake is van offertes binnen de E.U. inclusief omzetbelasting

3.2 (Speciale) aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en voor zover de termijn waarvoor deze gelden, niet is verstreken.

3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Linuxontvangers in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Linuxontvangers worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn apart opgenomen in offertes. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper gecommuniceerd.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is Linuxontvangers gerechtigd de prijzen te verhogen. In dat geval kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Linuxontvangers.


Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
• vooruitbetaling; 
• Rembours bestellingen zijn niet meer mogelijk 
Linuxontvangers kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Andere betalingsmethoden zullen kenbaar gemaakt worden via de internetsite.

4.3 Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de potentiële koper, alsook autorisatie, is voldaan. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Linuxontvangers is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

4.4 In het geval door Linuxontvangers een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling, is de koper over het nog openstaande bedrag aan Linuxontvangers rente verschuldigd van 1,44% per maand of gedeelte daarvan.

4.6 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Linuxontvangers als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 100,00 per geval/factuur.

4.7 In geval van niet-tijdige betaling is Linuxontvangers bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de volledige betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Linuxontvangers streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk af te leveren, doch hieromtrent kunnen geen garanties worden gegeven. Linuxontvangers streeft ernaar om bestellingen die voor 16 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst (en voor zover van toepassing, betaald) nog diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Linuxontvangers kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product naar alle waarschijnlijkheid weer beschikbaar is. Linuxontvangers streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
5.6 Alle eventuele retourzendingen (terugleveringen van Koper aan Linuxontvangers om welke reden dan ook) dienen vóór verzending aangemeld te worden bij Linuxontvangers . Zendingen die niet zijn aangemeld, onvoldoende of niet zijn gefrankeerd of ondeugdelijk zijn verpakt kunnen door Linuxontvangers zonder opgaaf van redenen worden geweigerd en voor rekening en risico van Koper worden teruggezonden. 
U dient voor u de producten terugstuurt een RMA nummer aan te vragen zonder dit nummer kunnen wij geen producten terugnemen. 
Ook dient er een duidelijke bijlagen bij te zitten van de correspondentie en de eventuele klacht.


Artikel 6. Reclamaties en klachten

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Linuxontvangers terzake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij Linuxontvangers niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

6.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 3 dagen na ontvangst van een zaak of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 3 dagen nadat de afnemer een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan Linuxontvangers schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

6.3 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.


Artikel 7. Ruilen

7.1 Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (seal) niet is verbroken of beschadigd. Producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken of beschadigd is, en/of op andere wijze sporen van gebruik zichtbaar zijn worden niet geruild. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

7.2 Koper dient in geval van ruilen de reeds bij de eerste levering in rekening gebrachte verzendkosten te voldoen, alsmede de verzendkosten van de retourzending en de levering naar aanleiding van het ruilverzoek.


Artikel 8. Herroepingrecht (zichttermijn)

8.1 Afkoelingsperiode / Wet Kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet 'kopen op afstand' van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. 
Bij het retour sturen van producten zal Linuxontvangers de administratie kosten bij u in mindering brengen. 
De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. Linuxontvangers houdt zich het recht voor om voor het retourneren van een product in het kader van Wet Kopen op Afstand administratiekosten te berekenen. 
De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
- Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt (zie hiervoor het kopje speciale bestellingen)
- Abonnementen/kaarten of modules of andere verzegelde artikelen waarvan de verzegeling is verbroken en/of in een ontvanger/module zijn geplaatst. 
Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dit binnen 7 dagen aangetekend schriftelijk te melden. Hierbij dient u tevens te melden in welke staat het product retour gezonden zal worden. Afhankelijk van de staat van het product zal (een deel van) het aankoopbedrag aan u geretourneerd worden in de vorm van een tegoedbon. U dient zelf voor de kosten en het risico van de retourzending te zorgen. Indien u Linuxontvangers verzoekt het product bij u retour te halen, zal hiervoor 34 euro transportkosten worden berekend. Eventuele demontagetijd zal ook aan u doorberekend à 42 euro per uur. 
Staat van een product
A) 100% - Product is compleet, ongeopend, ongebruikt en in originele staat*
B1) 95% - Product is compleet, geopend, maar ongebruikt - WEL in originele verpakking retour te sturen*
B2) 80% - Product is compleet, geopend, maar ongebruikt - NIET in originele verpakking retour te sturen*
C) 80% - Product is compleet, gebruikt en is in originele verpakking retour te sturen*
D) 50% - Product is compleet, gebruikt en niet in originele of beschadigde verpakking retour te sturen* 
* bedrag is exclusief verzendkosten 
Valt uw product in geen enkele bovenstaande categorie, dan dient u telefonisch contact op te nemen met Linuxontvangers om mogelijk in aanmerking te komen voor een coulanceregeling. 
Als u een overeenkomst ontbindt, wordt het bedrag dat op de factuur vermeld staat binnen 14 dagen door Linuxontvangers als tegoedbon gestuurd naar het E-mail adres wat u op de factuur moet vermelden. Als u een product retourneert dient u de factuur, die u bij uw bestelling heeft ontvangen, ook mee te zenden. 
Indien een klant er voor kiest om het bedrag in contanten te ontvangen geeft hij Linuxontvangers toestemming om 10% van het retourgestuurde product in mindering te brengen. 
Dit bedrag zal binnen 7 werkdagen aan de desbetreffende persoon worden gecrediteerd. 
Het retour sturen van een product en/of bestelling kan uitsluitend naar ons Postadres in Vaassen. 
Speciale bestellingen: 
Binnen het aanbod van producten van Linuxontvangers zijn een aantal producten die uitsluitend op speciale bestelling geleverd worden. U ontvangt van ons voor u een product aanschaft en/of betaald de mededeling dat het hier om een speciale bestelling gaat. (U moet hier denken aan Buitenlandse abonnementen , Speciale module`s enz.)

8.2 Indien de koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Linuxontvangers zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de koper aan Linuxontvangers betaalde.

8.3 De verzending van het product zijn voor rekening en risico van de koper.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Linuxontvangers geleverde of nog te leveren zaken. Linuxontvangers blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de koper deze zaken uit deze en soortgelijke overeenkomsten met Linuxontvangers niet betaald heeft en zolang de koper vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

9.2 De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door Linuxontvangers geleverde zaken in eigendom (tot zekerheid) over te dragen of hierop een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegen derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van Linuxontvangers te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de koper zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval de koper zich aan verduistering zou schuldig maken.

9.3 Indien de koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Linuxontvangers niet nakomt, is deze zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. De koper machtigt Linuxontvangers de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

9.4 Linuxontvangers verschaft aan de koper op het moment dat de koper al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken, onder voorbehoud van pandrecht van Linuxontvangers ten behoeve van andere aanspraken die Linuxontvangers op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van Linuxontvangers zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.


Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Voor door Linuxontvangers geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant c.q. distributeur van het desbetreffende product is vastgesteld. Linuxontvangers is op generlei wijze gebonden aan de (garantie)voorwaarden van deze fabrikant of distributeur en vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.

10.2 Linuxontvangers is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei (schade) vergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Linuxontvangers, Linuxontvangers is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade - waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie -.

10.3 Indien Linuxontvangers, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Linuxontvangers of de fabrikant zijn verricht; 
• indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
• indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
• indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud; 
• indien van toepassing : serienummers niet aanwezig zijn, aangepast zijn of onleesbaar zijn.

10.5 De koper is gehouden Linuxontvangers te vrijwaren voor elke aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Linuxontvangers mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

10.6 In geval van afsluiting van een abonnement via bijvoorbeeld zogenoemde smartcards of modules, voor bijvoorbeeld ontvangst van beeld- en/of geluid signalen van een provider, vervult Linuxontvangers uitsluitend een loket functie. Na aanschaf van een dergelijke smartcard of module, danwel ingang van een abonnement, is Linuxontvangers nimmer verantwoordelijk voor mogelijke storingen in transmissie/uitzendingen, al dan niet tijdelijke stopzettingen van signalen of uitzendingen van de provider. Voor zover door de provider garanties terzake van genoemde producten worden gegeven, is Linuxontvangers op generlei wijze hieraan gebonden.

10.7 Het is mogelijk dat Linuxontvangers op haar internetsite verwijzingen opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Linuxontvangers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Linuxontvangers niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, niet uitsluitend stakingen, ziekte, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven afbeeldingen, informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Linuxontvangers, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Het is koper verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) de onder 1 genoemde werken openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen of anderszins te gebruiken, tenzij koper deze handelingen verricht voor zichzelf in privé en het gebruik in relatie staat tot het product zelf.


Artikel 13. Geschillen en beslechting via de rechter (niet-consumenten) 
(uitsluitend voor niet-consument-kopers)

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 De rechter in de vestigingsplaats van Linuxontvangers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Linuxontvangers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.